Cursuscentrum De Opstap Nijmegen
Opstap Nijmegen
 • cursus nijmegen gitaar
 • cursus nijmegen afrikaanse_dans_
 • cursus nijmegen babygebaren
 • cursus nijmegen baduan
 • cursus nijmegen bafo
 • cursus nijmegen beauty_2
 • cursus nijmegen beter_eten1
 • cursus nijmegen bewegen_salsa
 • cursus nijmegen breien
 • cursus nijmegen burnout_herstel1
 • cursus nijmegen computer_onderhoud
 • cursus nijmegen cyog
 • cursus nijmegen dansjevrij_1
 • cursus nijmegen deens_1
 • cursus nijmegen doin_yoga_1
 • cursus nijmegen duits_2
 • cursus nijmegen eft
 • cursus nijmegen energetische_meditatie
 • cursus nijmegen engels_1
 • cursus nijmegen erasmus
 • cursus nijmegen feldenkrais
 • cursus nijmegen fmaak_je_eigen_kleding
 • cursus nijmegen fotografie_2
 • cursus nijmegen frans_1v2
 • cursus nijmegen hatha_yoga_caroline_en _andere
 • cursus nijmegen italiaans_2_v
 • cursus nijmegen kledingadvies
 • cursus nijmegen koken
 • cursus nijmegen kunstgeschiedenis_2
 • cursus nijmegen leesclub5
 • cursus nijmegen maak_je_eigen_kleding_4
 • cursus nijmegen macbook
 • cursus nijmegen massage
 • cursus nijmegen mindfull
 • cursus nijmegen mozaiek_4
 • cursus nijmegen nordic_walking_gev
 • cursus nijmegen ontwikkel_yoga_4
 • cursus nijmegen opruimen
 • cursus nijmegen orientatie_toneel
 • cursus nijmegen orient_buikdans
 • cursus nijmegen percussie_4
 • cursus nijmegen power_yoga
 • cursus nijmegen qi_gong
 • cursus nijmegen taal_spaans_1
 • cursus nijmegen tarot_2
 • cursus nijmegen toneel
 • cursus nijmegen toneel_toneel_spelen9
 • cursus nijmegen windows_11
 • cursus nijmegen wordpress
 • cursus nijmegen workshop_boetseren
 • cursus nijmegen yin_yoga
 • cursus nijmegen zfit_2
 • cursus nijmegen nesisch_1
 

Algemene voorwaarden Stichting De Opstap

downloaden in PDF-formaat


1 Algemeen en definities
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, tussen de Stichting De Opstap (hierna: De Opstap) en cursisten gesloten overeenkomst tot het volgen van een cursus.
1.1 Onder cursus wordt ten deze verstaan alle door De Opstap geïnitieerde activiteiten .
1.2 Onder cursist wordt ten deze verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon vanaf 18 jaar die zich heeft ingeschreven voor deelname of deelneemt aan (een deel van een) cursus(sen) van De Opstap.
1.3 In het geval een rechtspersoon zich als zodanig als cursist heeft ingeschreven en te kennen heeft gegeven meerdere personen uit haar organisatie te laten deelnemen aan een cursus, gelden deze voorwaarden alsof het gold evenzo vele individuele deelnemers en evenzo vele overeenkomsten.
   
2 Inschrijving.
2.1 Deelneming aan een cursus vindt - na aanmelding - plaats door middel van een volledig ingevuld en (namens de rechtspersoon) ondertekend door De Opstap te verstrekken (al dan niet digitaal) inschrijfformulier, hetgeen alsdan geldt als een gesloten overeenkomst.
2.2 De cursist verklaart door middel van (digitale) ondertekening van het inschrijfformulier kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden dienen aanvaard te worden.
2.3 De cursist verklaart dat de persoonlijke gegevens die zij/hij bij de aanmelding heeft opgegeven juiste en volledig zijn. Na inschrijving ontvangt de cursist de bevestiging, deze is definitief. Deze is bindend voor de betaling.
2.4 Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Indien een cursus is volgeboekt heeft de cursist de mogelijkheid om zich op een wachtlijst te laten zetten.
2.5 Bij tussentijdse inschrijving wordt € 5,- aan administratiekosten in rekening gebracht. De cursist betaalt in dat geval alleen cursusgeld voor de bijeenkomsten die nog volgen na de inschrijving.
   
3 Annulering en restitutie cursusgeld.
3.1 De cursist kan de cursus uitsluitend schriftelijk annuleren.
3.2 Kosteloze annulering van de inschrijving is slechts mogelijk tenminste 14 dagen vóór aanvang van de cursus. Bij inschrijving binnen 14 dagen vóór aanvang en tijdens de aanvang geldt bij annulering het bepaalde in artikel 3.3 en 3.4.
3.3 Bij annulering binnen 14 dagen en tenminste 48 uur voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld aan de desbetreffende cursist in rekening gebracht plus € 5 administratiekosten. Bij annulering i.v.m. ziekte of ongeluk vragen wij een bewijs, bijv. een doktersverklaring van de huisarts of de specialist.
3.4 Bij annulering binnen 48 uur vóór aanvang van de cursus en annulering tijdens de aanvang wordt het volledige cursusgeld bij de desbetreffende cursist in rekening gebracht en vindt er géén restitutie plaats van eventueel reeds betaald cursusgeld. Bij annulering i.v.m. ziekte of ongeluk vragen wij een bewijs, bijv. een doktersverklaring van de huisarts of de specialist.
   
4 Betaling
4.1 het cursusgeld dient uiterlijk veertien (14) dagen vóór aanvang van de cursus op onze rekening te staan. Bij inschrijving binnen 14 dagen vóór aanvang van de cursus en tussentijdse inschrijving dient het verschuldigde cursusgeld per ommegaande te worden voldaan. Betaling van het cursusgeld dient plaats te vinden door middel van iDeal, pinnen op het kantoor van de Opstap of overmaking. In uitzonderlijke gevallen wordt contante betaling geaccepteerd. Bij overmaking dient het verschuldigde cursusgeld in alle gevallen te zijn voldaan uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de betreffende cursus.
4.2 Bij een niet of niet-tijdige betaling komen alle in verband met de alsdan te maken kosten van invordering voor rekening en risico van de cursist.
   
5 Uit-/afstel, datum of data en/of verplaatsing cursus(sen).
5.1 De Opstap is gerechtigd (een) cursus(sen) uit te stellen, af te gelasten of wat betreft plaats van samenkomst te verzetten indien zich te weinig cursisten hebben ingeschreven of in het geval zij door bijzondere omstandigheden hiertoe wordt genoodzaakt.
5.2 In het geval van uitstel en/of verplaatsing, wordt tijdig een nieuwe datum of nieuwe data aan de cursisten bekend gemaakt. In het geval van volledige afgelasting van een cursus, wordt het eventueel reeds door de cursist betaalde cursusgeld terugbetaald.
5.3 De cursist kan in het geval uitstel en/of verplaatsing van (een) cursus(sen) op dezelfde cursustijden geen enkel recht doen gelden op terugbetaling van reeds betaalde cursusgelden. In andere gevallen beslist het secretariaat dan wel het bestuur.
   
6 In de plaatsstelling cursis(ten).
  De cursist is bevoegd een ander in haar/zijn plaats aan de cursus te laten deelnemen, mits zij/hij dit tijdig en schriftelijk vóór de aanvangsdatum aan De Opstap kenbaar maakt. Het is in principe niet toegestaan om na aanvang van een cursus een andere in de plaats van de cursist te stellen. In het geval van in de plaatsstelling blijft de oorspronkelijk ingeschreven cursist aansprakelijk voor de te betalen cursusgelden, tenzij de ander zich alsnog als cursist laat inschrijven.
   
7 Aansprakelijkheid
7.1 De Opstap verzorgt naar beste kunnen en weten cursussen., waartoe zij te goeder naam en faam bekend staande en ter zake kundige docenten werft; in zoverre staat zij in voor een goede kwaliteit en een adequaat niveau van de te geven cursus.
7.2 De Opstap is op generlei wij aansprakelijk te stellen voor hetgeen de cursist tijdens en/of na de cursus met opgedane kennis doet. Ook aanvaardt De Opstap geen enkel aansprakelijkheid en/of gehoudenheid tot teruggave van cursusgelden en/of schadevergoeding indien zij/hij klachten heeft over de inhoud van de cursus en/of wijze van kennisoverdracht. Tenslotte aanvaardt De Opstap ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade en letsel als gevolg van deelname aan een cursus.
   
8 Uitsluiting
  De Opstap behoudt zich het recht voor om een cursist die zich misdraagt uit een cursus te verwijderen indien de misdraging naar het oordeel van de docent een verstorende invloed heeft op de groep, in welk geval de deelnemer geen recht heeft op enig terugbetaling. Ook behoudt zich de Opstap het recht voor, indien een deelnemer zich bij een docent misdragen heeft, deze bij een volgende cursus van dezelfde docent te weigeren. Mocht de cursist de cursus waaraan hij door voortijdige weigering niet kan deelnemen reeds betaald hebben, wordt het gehele cursusbedrag teruggestort.
   
9 Geschillen
  Op alle met De Opstap gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortkomen, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, in, voor zover wettelijk toegestaan, het arrondissement Arnhem.