De Opstap: goede en betaalbare cursussen in Nijmegen

Muziekgeschiedenis deel 2: Renaissance, Barok in Frankrijk en Italië, Burgercultuur in Nederland

deel 1 Klassieke oudheid t/m Gotiek
deel 2 Renaissance, Barok in Frankrijk en Italië, Burgercultuur in Nederland
deel 3 Classicisme, Romantiek en Cultuur van het Moderne 1ste helft van de 20ste eeuw
deel 4 Massacultuur, 2e helft van de 20e eeuw

Algemene informatie over de cursussen Muziekgeschiedenis Acrobat reader

Cursus muziekgeschiedenis deel 2 : 5, 12, 19 en 26 november 2020 Renaissance en Barok (vier hoorcolleges)
  1. Renaissance/hofcultuur – 15e en 16e eeuw
  2. Barok in Italië – 17e eeuw
  3. Barok in Frankrijk – 17e eeuw
  4. Burgercultuur in Nederland – 17e eeuw

Renaissance in de 15e en 16e eeuw:

De Bourgondische hofcultuur in de 15e en 16e eeuw is middeleeuws en ridderlijk. Aan de hoven in Italië ontstaat het Humanisme en de Renaissance (dit betekent letterlijk wedergeboorte, in dit geval van de klassieke oudheid). In de middeleeuwen staat het theocentrisme (‘de mens die op God gericht is’) centraal; met bidden en werken (‘ora et labora’) vult men zijn leven. In de Renaissance wordt de mens veel zelfbewuster en het antropocentrisme (‘de mens zelf is het middelpunt van het bestaan’) past beter in deze periode. Memento Mori (‘gedenk te sterven’) maakt plaats voor Carpe Diem (‘pluk de dag’). Het mensgerichte Humanisme predikt verdraagzaamheid, harmonie en naastenliefde. Grote geldverslindende bouwprojecten van het pauselijke hof in Rome wakkeren het verzet tegen de katholieke kerk aan. Uit de reformatie ontstaat de Protestante kerk die het woord van de Bijbel belangrijker acht dan de uiterlijke verschijnvorm.


Barok in de 17e eeuw:

De Italiaanse Barok is nauw verbonden met de Contrareformatie, het streven van de katholieke kerk haar gezag te herstellen. Kenmerkend voor de kunst in de Italiaanse Barok is de beweeglijkheid, de sterke contrasten tussen licht en donker, het theatraal uitvergroten van gebaren en emoties. De Franse Barok heeft de stijl van het absolutisme. Lodewijk de XIV gebruikt de kunsten om zijn gezag te profileren. Staatsacademies leggen voorschriften vast waaraan de kunsten moeten voldoen. Terwijl in Italië de Barok religieuze emoties stuurt, moet de Franse Barok eerbied voor de vorst afdwingen.


Burgercultuur in Nederland in de 17e eeuw (Gouden eeuw):

De Nederlandse gouden eeuw begint aan het eind van de 16de eeuw. Er woedt een strijd tussen de Spaanse koning en Vlaamse en Nederlandse steden. Deze strijd is gebaseerd op het verschil tussen het protestantisme en het katholicisme. Burgers eisen vrijheid van het geloof. De noordelijke gewesten stichten een onafhankelijke republiek. Pas in 1648 wordt er vrede gesloten tussen de Spanjaarden en de Nederlanders. Amsterdam wordt na de val van Antwerpen in 1585 de belangrijkste handelsstad van Europa. Dit leidt tot een enorme economische en culturele bloei. De kunst volgt de smaak van de burger. De Nederlandse burgerlijke cultuur uit die tijd is een stedelijke cultuur. Om de macht van de stad te illustreren bouwen de bestuurders een groot paleis als stadhuis waar de stedelijke rechtbank, een bank, een faillissementskamer en de bestuursvertrekken van de stad zijn gehuisvest. De stedelijke bevolking vindt vertier in de schouwburg, in de kerk tijdens openbare (orgel)concerten en bij grote feesten die door het stadsbestuur worden georganiseerd. In de schouwburg worden naast dansvoorstellingen ook kluchten, blijspelen en dramastukken opgevoerd.De cursusdata voor het nieuwe seizoen staan vanaf medio mei weer op de website.

alt


Maak uw keuze s.v.p.