De Opstap: goede en betaalbare cursussen in Nijmegen

Algemene voorwaarden Stichting De Opstap     (downloaden in PDF-formaat)

1 Algemeen en definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, tussen de Stichting De Opstap (hierna: De Opstap) en cursisten gesloten overeenkomsten tot het volgen van een cursus.
1.1 Onder cursus wordt ten deze verstaan alle door De Opstap geïnitieerde opleidingsactiviteiten.
1.2 Onder cursist wordt ten deze verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die zich heeft ingeschreven voor deelname of deelneemt aan (een deel van een) cursus(sen) van De Opstap.
1.3 In het geval een rechtspersoon zich als zodanig als cursist heeft ingeschreven en te kennen heeft gegeven meerdere personen uit haar organisatie te laten deelnemen aa n een cursus, gelden deze voorwaarden alsof het gold evenzo vele individuele deelnemers en evenzo vele opleidingsovereenkomsten.


2 Inschrijving.
2.1 Deelneming aan een cursus vindt - na aanmelding - plaats door middel van een volledig ingevuld en (namens de rechtspersoon) ondertekend door De Opstap te verstrekken (al dan niet digitaal) inschrijfformulier, hetgeen alsdan geldt als een gesloten opleidingsovereenkomst.
2.2 De cursist verklaart door middel van (digitale) ondertekening van het inschrijfformulier kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden (zoals vermeld en te downloaden op de website en/of zoals opgenomen in het cursus boekje) en zich daarmee te verenigen.
2.3 De cursist verklaart dat de persoonlijke gegevens die hij/zij bij de aanmelding heeft opgegeven juist en volledig zijn.
2.4 Na inschrijving ontvangt de cursist een desbetreffende factuur dan wel een bevestiging van de inschrijving.
2.5 Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Indien een cursus is volgeboekt kunt u zich op een wachtlijst (laten) zetten.
2.6 Bij tussentijdse inschrijving wordt € 5,- aan administratiekosten in rekening gebracht. U betaalt in dat geval alleen cursusgeld voor de bijeenkomsten die nog volgen na uw inschrijving.


3 Annulering.
3.1 Kostenloze annulering van de inschrijving (uit sluitend schriftelijk) is slechts mogelijk tenminste veertien dagen vóór aanvang van de eerste les of -als dit korter is- binnen acht dagen na aanmelding, maar wel vóór aanvang van de cursus.
3.2 Bij annulering van de inschrijving (uitsluitend schriftelijk) tenminste een week voorafgaand aan de eerste les wordt één kwart van de totale cursusgelden aan de desbetreffende cursist in rekening gebracht.
3.3 Bij annulering van de inschrijving binnen één week vóór aanvang van de cursus, wordt de helft van het totale cursusgeld aan de desbetreffende cursist in rekening gebracht.
3.4 In alle andere gevallen leidt annulering onverkort tot de verplichting het volledige reeds in rekening gebrachte bedrag te betalen. In dat geval zal er geen restitutie plaats vinden van eventueel reeds betaald cursusgeld.


4 Betaling
4.1 Betaling dient bij voorkeur plaats te vinden door middel van ‘iDeal’, automatische incasso of overmaking. In uitzonderlijke gevallen wordt contante betaling geaccepteerd. Bij overmaking dient het verschuldigde cursusgeld in alle gevallen te zijn voldaan uiterlijk veertien dagen vóór aanvang van de betreffende cursus. Bij een incassomachtiging dient de cursist ervoor zorg te dragen dat er voldoende saldo op zijn/haar reken ing staat. Bij een tweede en volgende incassopoging wordt steeds € 5 administratiekosten extra in rekening gebracht.
4.2 Bij non-betaling of na een vergeefse incassopoging, wordt na verloop van veertien dagen, nadat betaling had moeten plaatsvinden -zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist- door De Opstap met ingang van de vervaldag de geldende wettelijke rente over het verschuldigde bedrag aan de cursist in rekening gebracht.
4.3 Indien De Opstap bij non-betaling zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso van haar vordering te geraken, is de cursist gehouden tot betaling van buitengerechtelijke en eventueel ook tot gerechtelijke incasso kosten met een minimumbedrag van € 100.


5 Uit-/afstel, datum of data en/of verplaatsing cursus(sen)
5.1 De Opstap is gerechtigd (een) cursus(sen) uit te stellen, af te gelasten of wat betreft plaats van samenkomst te verzetten indien zich te weinig cursisten hebben ingeschreven of in het geval zij door bijzondere omstandigheden hiertoe wordt genoodzaakt.
5.2 In het geval van uitstel en/of verplaatsing, wordt tijdig een nieuwe datum of nieuwe data aan de cursisten bekend gemaakt. In het geval van volledige afgelasting van een cursus, wordt het eventueel reeds door de cursist betaalde cursusgeld terugbetaald.
5.3 De cursist kan in het geval van uitstel en/of verplaatsing van (een) cursus(sen) op dezelfde cursustijden geen enkel recht doen gelden op terugbetaling van reeds betaalde cur susgelden. In andere gevallen beslist het secretariaat dan wel het bestuur.


6 In de plaatsstelling cursist(en)

De cursist is bevoegd een ander in zijn plaats aan de cursus te laten deelnemen, mits hij/zij dit tijd ig en schriftelijk vóór de aanvangsdatum aan De Opstap kenbaar maakt. Het is in principe niet toegestaan om na aanvang van een cursus een ander in de plaats van de cursist te stellen. In het geval van in de plaatsstelling blijft de oorspronkelijk in geschreven cursist aansprakelijk voor de te betalen cursusgelden, tenzij de ander zich alsnog als cursist laat inschrijven.


7 Aansprakelijkheid
7.1 De Opstap verzorgt naar beste kunnen en weten cursussen, waartoe zij te goeder naam en faam bekend staande en ter zake kundige docenten werft; in zoverre staat zij in voor een goede kwaliteit en een adequaat niveau van de te geven cursus.
7.2 De Opstap is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de cursist tijdens en/of na de cursus met de opgedane kennis doet. Ook aanvaardt De Opstap geen enkele aansprakelijkheid en/of gehoudenheid tot teruggave van cursusgelden en/of schadevergoeding indien hij/zij klachten heeft over de inhoud van de cursus en/of wijze van kennisoverdracht. Tenslotte aanvaardt De Opstap ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade en letsel als gevolg van deelname aan een cursus.


8 Geschillen

Op alle met De Opstap gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortkomen, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde Nederlandse rechter in, voor zover wettelijk toegestaan, het arrondissement Arnhem.